Skip to Main Content

Haiti Haiti

Haiti Hassle Factor Overview

Year 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Score 4.72 4.73 4.96 5.07 5.06 5.57
Overall Country Rank 134 137 150 155 156 172

Haiti 2012 Indicator Cobweb

2012 Population: 10.25M

2012 GDP (USD): $13.70B

Learn more about the cobwebs

Haiti Hassle Factor Trend