Skip to Main Content

Haiti Haiti

Haiti Hassle Factor Overview

Year 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Score 4.72 4.73 4.96 5.07 5.06 5.57
Overall Country Rank 134 137 150 155 156 172

Haiti 2016 Indicator Cobweb

2016 Population: 10.71M

2016 GDP (USD): $13.98B

Learn more about the cobwebs

Haiti Hassle Factor Trend